Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

magdak
4734 415a
magdak
magdak
3786 e0ea
3768 9266 500
magdak
Czy można żałować rzeczy, która choć niemądra, była piękna?
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka
magdak
2621 1380

Buongiorno

magdak
9117 d4bf 500
magdak
0805 148e
Escape together. 
Reposted fromi-ann i-ann viawolalabym wolalabym
magdak
Jak patrzysz,to zobaczysz,że i ty,i ja jesteśmy w dupie. I jesteśmy dorośli. Dorośli,czyli sami.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viaucieknijmi ucieknijmi
magdak
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaucieknijmi ucieknijmi
magdak
5094 33aa
Reposted fromkarahippie karahippie viaucieknijmi ucieknijmi
magdak
magdak
6230 fc40 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaredlips redlips
magdak
0956 9b03
Reposted fromkotowate kotowate viawolalabym wolalabym
magdak
6666 6f16 500
magdak
6890 ec6a 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
magdak
8008 20c2
Reposted fromkarahippie karahippie viadisheveled disheveled
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl