Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2017

magdak
Na seksapil składa się w połowie to, co kobieta ma, a w połowie to, co inni myślą, że ma. Nic nie czyni jej piękniejszą, niż wiara we własną urodę.
— Sophia Loren
Reposted fromflorentyna florentyna viaucieknijmi ucieknijmi
magdak
magdak
magdak
magdak
magdak
magdak
1639 766b
Reposted fromzie zie viaportraitofkarma portraitofkarma
magdak
magdak
magdak
magdak
Kiedyś było między wami okej, prawda? To chyba najgorsze: w takiej sytuacji przypomnieć sobie, że między dwojgiem ludzi coś kiedyś było, coś dobrego?"
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viajakubzulczyk jakubzulczyk
magdak
1426 e104 500
dziś, 6 lat już, K.
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke vianivea nivea
magdak
6683 7a2d
Reposted fromslodziak slodziak vianivea nivea
magdak
Czasem dzień jest zły tylko dlatego, że Cię w nim nie ma.
— m
Reposted fromffinak ffinak vianivea nivea
2994 5f9f 500
Reposted fromidiod idiod viaveryrude veryrude
magdak
0183 1ab0 500
Reposted fromzie zie viaveryrude veryrude
magdak
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaveryrude veryrude
magdakhow I plan to live my life
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viaveryrude veryrude
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl